/* Template Name: Výsledky výzkumu */ Etologie člověka

Vliv otce a bratra na výběr partnera u žen v osobnostních charakteristikách

Výběr partnera patří k jednomu z nejdůležitějších kroků v životě, jelikož má následně dopad na další stránky našeho života (např. spokojenost, zdraví, reprodukci apod.). Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících výběr partnera jsou rodiče. V takovém případě hovoříme o tzv. imprinting-like efektu (imprinting znamená vtištění; více se o něm můžete dočíst např. v kapitole „Sexuální imprinting v komparativní perspektivě“). Jedná se o ranou fixaci charakteristik blízké osoby, která je následně používána jako šablona při výběru partnera. Výzkumy ukazují, že lidé si vybírají partnery podobné svému rodiči opačného pohlaví,…(číst dál)

Ohnisková vzdálenost ovlivňuje vnímání obličejů a těl

Vnímání našich těl a obličejů ostatními jako atraktivní nebo neatraktivní ovlivňuje naše každodenní životy. Převážná většina výzkumů sociální percepce používá fotografie obličejů a postav, avšak metodika pořizování těchto fotografií není dosud sjednocena a může významně ovlivňovat výsledky těchto výzkumů. Zatím však není zcela jasné, jak může nastavení fotoaparátu a fotografované scény ovlivnit sociální percepci osob na fotografiích. Důležitým faktorem, který má na výslednou fotografii vliv, je použitá ohnisková vzdálenost, jelikož kratší ohniskové vzdálenosti vytváří tzv. soudkovité zkreslení obrazu. Proto jsme se rozhodli provést metodologickou studii a otestovat,…(číst dál)

Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity mužské postavy

Studie pod názvem Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity mužské postavy se účastnilo 1900 osob, z toho 1200 žen, jejichž hodnocení byla v tuto chvíli středem našeho zájmu. Studie sestávala ze tří částí, nejdříve jsme se ptali na údaje, které by popsaly vzorek zúčastněných osob a postihly řadu faktorů, které mohou vnímání atraktivity ovlivňovat (jako například tělesná váha hodnotících, socioekonomický statut, užívání hormonální antikoncepce nebo partnerský statut). V druhé části byla předložena řada 25 siluet reálných mužských postav lišících se svou konstitucí (množstvím svalové hmoty,…(číst dál)

Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci

Předešlé studie zjistily, že lidé jsou schopni na základě určitých rysů a celkové morfologie obličeje úspěšně přisuzovat osobnostní charakteristiky a vlastnosti druhých osob, jakými jsou například dominance, maskulinita či fyzická zdatnost a agresivita. Dosud provedené výzkumy zabývající se hodnocením agresivity však byly založeny na výpovědích respondentů či dotazníkových šetřeních, ale není jasné, zdali se tato ohodnocená agresivita projevuje i v situacích reálného života. Za tímto účelem jsme v našem výzkumu testovali, zda existuje vztah mezi schopností obstát ve fyzické konfrontaci a charakteristikami lidského obličeje….(číst dál)

Souvislost čichových schopností a úzkostnosti u adolescentů a mladých dospělých

Současný výzkum ukazuje, že nejvýraznějším kandidátem mezi osobnostními charakteristikami, které mohou ovlivňovat čichové vnímání či konkrétně čichové schopnosti, je neurotičnost. Souvislost mezi neurotičností a čichovým vnímáním je založena na vztahu mezi čichovým a limbickým systémem: „čichový mozek” obsahuje limbické struktury amygdalu a hippocampus (pro přehled viz Hawkes & Doty, 2009; Zald & Pardo, 2000), které se rovněž podílejí na zpracování a regulaci emocí (Davis & Whalen, 2001; Dolcos, LaBar, & Cabeza, 2005; LeDoux, 2003; Tottenham & Sheridan, 2010). Jelikož vysoce úzkostní jedinci vykazují strukturální a(nebo) funkční změny amygdaly a hippocampu (Bremner,…(číst dál)

Mezikulturní výzkum mezipohlavních rozdílů v čichovém vnímání dětí

Existuje nespočet studií, provedených v rámci mnoha kultur and napříč všemi věkovými kategoriemi, dokládajících, že dívky a ženy předčí chlapce a muže v čichových schopnostech, zejména ve schopnosti identifikovat pachy. V poslední době je stále častěji uváděnou možnou interpretací těchto mezipohlavních rozdílů, která ovšem doposud nebyla předmětem důkladnějšího empirického výzkumu, bohatší zkušenost žen s různými vůněmi a pachy v kontextu každodenních aktivit, do nichž se dlouhodobě zapojují ve větší míře než muži (jako například používání kosmetických výrobků, příprava pokrmů, péče o dítě)….(číst dál)

Hodnocení příjemnosti pachů v závislosti na schopnosti identifikace

Čichové preference se projevují v našem každodenním životě, ať už jde o stravovací návyky nebo třeba o dezodorizaci vlastního těla i okolního prostředí. Je proto důležité porozumět tomu, jak se vyvíjejí a jaké faktory je ovlivňují. Bylo zjištěno, že patrně nejvýznamnějším faktorem je známost pachu, resp. opakovaná předchozí zkušenost s ním, a že pachy, které jsou známé, jsou vnímány jako příjemnější. Nicméně poslední výzkumy ukazují, že tento pozitivní vztah mezi předchozí zkušeností (a tedy znalostí zdroje) pachu a jeho pociťovanou příjemností nemusí platit pro všechny pachy stejně: zdá se,…(číst dál)

Vnitropohlavní rozdíly v čichu – vliv sexuální orientace a genderové nonkonformity

Jak již bylo zmíněno, pohlaví je (po věku) druhým nejdůležitějším demografickým faktorem ovlivňujícím čichové schopnosti. Nicméně tytéž mechanismy, které přispívají k rozdílům mezi muži a ženami, mezi jinými například prenatální nebo časně perinatální vystavení androgenním steroidům, jež ovlivňuje mezipohlavní rozdíly v anatomii mozku a následně v chování, kognici či osobnostních faktorech, dávají rovněž vzniknout variabilitě v rámci pohlaví. Lidé se tedy v rámci svého pohlaví liší v míře, v níž se u nich vyvinuly znaky typické pro jejich vlastní či opačné pohlaví,…(číst dál)

Souvislost zkušeností s pachy s čichovými schopnostmi a všímavosti vůči pachům

Jedním z možných vysvětlení vnitropohlavní variability v čichových schopnostech, zjištěné v předchozí studii, by zvláště u mužů mohla být rozdílná dlouhodobá zkušenost s pachy v závislosti na míře genderové nonkonformity v dětství. Test identifikace pachů je totiž zároveň testem sémantické paměti a vztahuje se tak úzce ke zkušenosti s pachy. Bylo zjištěno, že genderově nonkonformní chlapci vykazují zájem o činnosti, které jsou považovány za typické pro opačné pohlaví, jak napovídají výpovědi mužů, kteří byli v dětství genderově nonkonformní. Neheterosexuální muži i ženy dávají přednost genderově nonkonformním koníčkům a povoláním….(číst dál)

Podobnost mezi partnery v osobnosti u hetero a homosexuálních mužů z ČR a Brazílie

Jak ukazují předchozí studie, heterosexuální partneři si jsou navzájem podobní nejen např. věkem, vzděláním, či náboženským vyznáním, ale i v určitých osobnostních charakteristikách. Vyšší míra podobnosti mezi partnery současně zvyšuje partnerskou spokojenost, tedy čím si jsou partneři vzájemně podobnější, tím svůj vztah hodnotí jako šťastnější. Dosud však byly všechny studie zkoumající podobnost partnerů a její následný vliv na spokojenost ve vztahu zaměřeny pouze na heterosexuální vztahy. Cílem studie, které se možná někteří z Vás zúčastnili, bylo zjistit, jaká je míra podobnosti mezi partnery nejen u heterosexuálních,…(číst dál)