/* Template Name: O nás */ Etologie člověka

Zsófia Csajbók, MA

PhD studentka na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřFUK a junior výzkumnice v NUDZ

Jejím disertačním tématem je srovnání tzv. aditivního a prahového modelu párování. Jejím zájmem je provádět jak kvalitativní, tak i kvantitativní výzkum volby, strategií a preferencí v rámci partnerského výběru, jakož i pomocí exploračních a konfirmačních faktorových analýz popsat zásadní pozitivní a negativní faktory ovlivňující párování. Pracuje na aplikaci komplexních analytických modelů s cílem lepšího porozumění homogamii a tzv. mate-value. Zsófia Csajbók vystudovala bakalářský titul z behaviorální analýzy na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti a tamtéž i magisterský titul z klinické a…

Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice na Katedře zoologie, PřF UK a junior výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví

Zabývá se výzkumem čichové komunikace u člověka, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je hlavní oblastí jejího zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince. Dále se zaměřuje i na vztah mezi atraktivitou (jak vizuální, tak olfaktorickou) a imunitním systémem, roli čichu ve vztahu matky a dítěte a faktory ovlivňující zahájení kojení či kompetici. Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studií…

Mgr. Anna Fišerová

PhD studentka na Katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK

Anna Fišerová se v rámci svého doktorského studia zabývá aktivním vlivem rodičů na výběr partnera a na partnerský vztah u dlouhodobých partnerských dvojic pod vedením Jana Havlíčka a Zuzany Štěrbové. Dynamice partnerských vztahů se věnovala již ve své diplomové práci na Fakultě humanitních studií UK, bakalářský titul absolvovala na Fakultě sociálních věd UK. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Mgr. Kateřina Fiurašková

PhD studentka na Katedře zoologie PřF UK

Kateřina Fiurašková je studentkou doktorského oboru Zoologie (specializace Ekologie a etologie) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudovala magisterský obor Zoologie a bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie. Ve své dizertační práci se věnuje vlivu podobnosti partnerů v MHC genech na plodnost. Její další výzkumné zájmy jsou také vliv hormonální antikoncepce na partnerské preference, vliv užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu a nevolnosti v těhotensví a jejich možná funkce. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Doc. Mgr. Jan Havlíček PhD

Docent na katedře zoologie PřFUK a senior výzkumník v NUDZ

Zabývá se především evolučními aspekty sociální percepce. Jeho výzkumná skupina studuje, jakým způsobem tělesný pach, tváře a hlasy ovlivňují utváření prvního dojmu, a to především v kontextu výběru partnera a fyzické kompetice. Teoreticky vychází z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývá formováním partnerských vztahů a interakcí biologické a kulturní evoluce. Vystudoval biologii (Bc.) a antropologii (Mgr.) na PřF UK. V rámci své disertační práce, kterou obhájil r. 2004 na stejné fakultě, se zabýval lidskou chemickou…

Mgr. Radim Kuba

PhD student na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřFUK a junior výzkumník v NUDZ

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeší tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické rysy člověka. V Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) se zabývá především vlivem rodinných konstelací na osobnost člověka, a to především v souvislosti s…

Mgr. Lucie Kuncová

PhD studentka na Katedře zoologie PřF UK

V rámci své dizertační práce zkoumá vliv rodičů na výběr partnera. Konkrétně se zaměřuje na podobnost mezi partnerem/kou a rodičem opačného pohlaví v různých charakteristikách (tělesná vůně, tvář, hlas a osobnostní charakteristiky). Zároveň se zabývá vlivem kvality vztahu s rodičem opačného pohlaví v době dětství na utváření partnerských preferencí a vlivem podobnosti partnera/ky a rodiče opačného pohlaví na partnerskou a sexuální spokojenost. Bakalářský titul získala na Přírodovědecké fakultě UK (obor Obecná biologie), kde dále pokračovala v magisterském studiu na Katedře zoologie ve specializaci Ekologie a etologie. V současné…

Mgr. Dagmar Schwambergová

PhD studentka na Katedře zoologie a junior výzkumnice v NÚDZ

Dagmar Schwambergová je studentkou doktorského oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK, v rámci něhož se zabývá zejména vztahem tělesné vůně a zdravotního stavu pod vedením Jana Havlíčka. Na Přf UK absolvovala rovněž bakalářský obor Obecná biologie a magisterský obor Zoologie se specializací Ekologie a etologie. Ve svém disertačním projektu zpracovává téma role čichu v rámci behaviorálního obranného mechanismu u člověka. Současně je také zaměstnána v Národním ústavu duševního zdraví. Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Mgr. Žaneta Pátková

PhD studentka na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a junior výzkumnice v NÚDZ

Zabývá se především atraktivitou obličeje, a to například jejím vztahem s imunitním systémem, či percepcí obličejů v kontextu výběru partnera a posuzování oponentů, což je téma, které v současné době zpracovává ve své disertační práci. Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studiích UK, magisterský titul získala na Katedře obecné antropologie téže fakulty, přičemž její hlavní specializací byla Etologie člověka. V současné době je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě UK (program Teoretická a evoluční biologie) a je zaměstnána v Národním ústavu duševního zdraví. Její školitelkou je Jitka…

Mgr. Pavel Šebesta

PhD student na katedře obecné antropologie FHS UK

Sociální percepce, lidský hlas, synestezie, to vše z pohledu evoluce člověka. Takto lze ve zkratce shrnout, čím se jako výzkumník zabývá. Jak a proč jsou hlasy žen a mužů rozdílné? Odráží hlas věrně osobnost? Je možné z hlasu či zařvání odhadnout fyzickou nebezpečnost, nebo tělesné rozměry? Jaké hlasy jsou atraktivní a čím? Na takových otázkách v současnosti pracuje, nebo v minulosti pracoval. Synestezie („míšení smyslů“) je pozoruhodný fenomén lidského (?) vnímání. Zajímá se o to, jestli může poskytovat svým nositelům nějakou výhodu (např. v podobě…

Mgr. Zuzana Štěrbová

PhD studentka na Sexulogickém ústavu 1. LF UK a junior výzkumnice v NUDZ

Zuzana Štěrbová je postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně zabývá vlivem rodičů na výběr partnera a sexuální chování, nenáhodným párováním, diskrepancí mezi preferencemi a skutečným výběrem a partnerskou spokojeností. Jejím hlavním neodborným zájmem je pozorování a krmení ptactva, volné (zejména současné) i užité umění a cestování se sestrou Alenou.

Mgr. Vít Třebický, Ph.D.

Výzkumný pracovník na Katedře filozofie a dějin přírodních věd, PřF UK a junior výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví

Zabývá se především pohlavním dimorfismem a variabilitou u člověka v kontextu pohlavního výběru. Zejména se věnuje morfologii a percepci vizuálních vodítek mužského obličeje a těla v rámci vnitro-pohlavní kompetice a preferencí žen pro znaky fyzické atraktivity mužů. Dlouhodobě se také soustředí na vývoj standardizované metodiky pořizování a zpracování vizuálních stimulů. Vystudoval bakalářské studium na Fakultě humanitních studií UK, magisterský titul získal na Katedře obecné antropologie, specializace Etologie člověka tamtéž. Doktorský titul získal na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na…

Mgr. Petr Tureček

PhD student na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřFUK a junior výzkumník v NUDZ

Petr Tureček se zabývá především kulturní evolucí. V současné době pracuje na počítačových modelech systémů s nepartikulátní dědičností, které jsou pro kulturní přenos příznačné. Kromě toho spolupracuje na několika různých projektech v rámci studia etologie člověka. Mezi oblasti jeho zájmu patří například evoluce ženské menopauzy a vznik babiček, efekt pořadí narození, atraktivita a výběr partnera. Rád zakládá zcela nové oblasti výzkumu. Zabývá se tedy rovněž tzv. sémantickou pareidolií a studiem "Hypotézy živé jurty" prostřednictvím tzv. "archetypální archeologie". Je studentem oboru…

Pavlína Šámalová

Pavlína Šámalová studuje na Přírodovědecké fakultě UK magisterské studium v oboru Teoretická a evoluční biologie. Ve svém výzkumu pod vedením školitele doc. Jana Havlíčka se zabývá faktory ovlivňujícími zahájení kojení. Podílí se rovněž na výzkumu Mgr. Martina Hůly, který se zaměřuje na preference květů.

Lenka Kysilková

Lenka Kysilková se zabývá faktory ovlivňující zahájení kojení a laktace. Ve své diplomové práci se zaměřuje na morfologické charakteristiky prsu a bradavky a jejich roli v percepci kojence. Zároveň sleduje funkci Montgomeryho žláz. Jejím školitelem je Jan Havlíček. Vystudovala bakalářský obor Obecné biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pokračuje zde v navazujícím magisterském oboru Zoologie se specializací Ekologie a etologie.