/* Template Name: Výzkumná témata */ Etologie člověka

Sourozenecké konstelace

Pro člověka je rodina a její působení základním prostředím, které vytváří a determinuje psychické a fyzické vlastnosti jedince, a to jak na vědomé, tak nevědomé úrovni. Tato ovlivnění se pak přímo promítají do života jedince a ovlivňují biologii člověka i celý jeho život. Jako rodinné (případně sourozenecké) konstelace se označuje zejména pořadí narození jedince a vliv okolí z toho vyplývající. Obecná rozdílnost sourozenců, kteří spolu vyrůstali, byla opakovaně vědecky zdokumentována a někteří autoři dokonce uvádí, že sourozenci bývají velmi často ve svých osobnostních charakteristikách tak rozdílní jako dva náhodně vybraní jedinci z populace….(číst dál)

Výběr partnera

Lidé si v průběhu života vytvářejí partnerské preference, které mohou být ovlivňovány např. rodiči. Jedním z e způsobů ovlivnění je tzv. imprintingu podobný efekt, kdy se děti učí charakteristiky rodičů, které později preferují u svých partnerů. Partnerské preference však nemusí přesně odpovídat skutečnému výběru partnera. Může to být například proto, že různé charakteristiky hrají při výběru partnera různě důležitou roli, a tudíž není nezbytné, aby potenciální partner naplňoval ideální představy ve všech charakteristikách. U již vzniklých párů je obvyklé, že partneři vykazují podobnost v celé řadě psychických,…(číst dál)

Atraktivita

Fyzická atraktivita ovlivňuje, jak ostatní hodnotíme a jak s nimi jednáme. Atraktivní jedinci navíc obvykle požívají určité sociální výhody a jsou preferovanými partnery, jelikož atraktivní znaky z evolučního hlediska odkazují ke kvalitě jedince a párováním s ním se zvyšuje reprodukční úspěch. Výzkumně se zaměřujeme na celou řadu jevů, které mohou vnímání atraktivity ovlivňovat, jako je tělesná atraktivita (např. tělesný typ, symetrie, výška, poměr pasu k bokům, poměr boků k ramenům) a atraktivita obličeje (symetrie rysů obličeje, proporcionalita, neotenie, průměrovost, vousy, maskulinní a femininní znaky,…(číst dál)

Kompetice

Sociální interakce mohou někdy vyústit v nedorozumění a konflikt, který lze řešit mimo jiné i za použití fyzického násilí. Fyzická konfrontace s sebou však nese rizika zranění nebo jiných, biologickou zdatnost ovlivňujících, následků. Dá se tedy očekávat, že se pomocí přírodního výběru vyvinuly kognitivní a behaviorální procesy ke zhodnocení bojeschopnosti ostatních, které by jedinci pomáhaly adekvátně se rozhodnout tak, aby ztráty z případné konfrontace byly co nejnižší. Prvním krokem takového rozhodovacího procesu je pravděpodobně hodnocení celkové velikosti oponenta. Pokud jsou soupeři podobně velcí,…(číst dál)

Čichová percepce a kognice

Čich byl ve srovnání s ostatními smysly dlouho opomíjen, neboť se předpokládalo, že je pro člověka smyslem spíše podružným. Novější výzkumy však ukazují, že se významně uplatňuje v mnoha oblastech našeho každodenního života. Pravděpodobně nejvíce je zapojen do procesu příjmu potravy, kde umožňuje hodnotit její kvalitu, upozorňuje rovněž na nebezpečí požáru či výskyt jedovatých látek ve vzduchu. Zároveň hraje důležitou roli při výběru partnera a navíc jsou vůně a pachy předmětem mnoha, často velmi silných a trvalých preferencí a averzí, které se projevují v běžných každodenních situacích….(číst dál)

Chemická komunikace

Chemická komunikace ovlivňuje sociální interakce v různých kontextech jako je výběr partnera, vztah mezi matkou a dítětem i další příbuzenské vztahy. Každý jedinec má svůj individuálně specifický pachový podpis, který vzniká součinností sekrece potních, apokrinních a mazových žláz a metabolické činnosti kožní mikroflóry. Na pachovém podpisu se podílí jednak genetické faktory, zároveň ho však ovlivňují i faktory prostředí jako je strava, nemoci či reprodukční status. V našem výzkumu se zabýváme tím, jak environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesnou vůni a její vnímání z perspektivy pohlavního výběru,…(číst dál)