Vliv otce a bratra na výběr partnera u žen v osobnostních charakteristikách

Výběr partnera patří k jednomu z nejdůležitějších kroků v životě, jelikož má následně dopad na další stránky našeho života (např. spokojenost, zdraví, reprodukci apod.). Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících výběr partnera jsou rodiče. V takovém případě hovoříme o tzv. imprinting-like efektu (imprinting znamená vtištění; více se o něm můžete dočíst např. v kapitole „Sexuální imprinting v komparativní perspektivě“). Jedná se o ranou fixaci charakteristik blízké osoby, která je následně používána jako šablona při výběru partnera. Výzkumy ukazují, že lidé si vybírají partnery podobné svému rodiči opačného pohlaví, a to zejména v případě, kdy hodnotí vztah s ním pozitivně. Většina studií se doposud zaměřila na vliv rodičů, ale vzhledem k tomu, že si vytváříme blízké vztahy i s dalšími blízkými jedinci, je otázkou, jakou roli hrají sourozenci.

Hlavním cílem studie bylo testovat, zda si ženy vybírají partnery, kteří mají podobnou osobnost jako jejich otec a bratr. V neposlední ředě jsme jako první testovali vliv podobnosti otce/bratra a partnera na partnerskou spokojenost respondentky. Finální vzorek studie tvořilo 211 heterosexuálních žen (průměrný věk = 27,34 let), které prostřednictvím dotazníku ohodnotily osobnost svého dlouhodobého partnera, bratra a otce (jak si je pamatují ze svého dětství). Použili jsme dotazník Big Five, který měří extraverzi, neuroticismus, otevřenost vůči novým zkušenostem, přívětivost a svědomitost.

Výsledky ukázaly, že heterosexuální ženy si vybírají partnery podobné jejich otcům i bratrům, a to zejména v neuroticismu. Kvalita vztahu mezi respondentkou a otcem/bratrem během dětství neměla oproti očekávání na podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem žádný vliv. Podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem současně pozitivně ovlivňovala partnerskou spokojenost respondentky. Jinými slovy, když si byl partner a otec nebo bratr podobní, respondentky hodnotily vztah jako spokojenější.

Naše výsledky ukazují, že ženy si vybírají partnery, kteří jsou podobní otci/bratrovi v určitých charakteristikách, ačkoliv se ukazuje, že otcové pravděpodobně hrají větší roli. Tato strategie by mohla být nahlížena jako adaptivní, protože ženy se již jednou s daným mužským vzorem naučily vycházet, a tak by tato strategie mohla sloužit ke snižování rizika rozpadu vztahu, a zároveň ke zvyšování partnerské spokojenosti. Výsledky našich analýz napovídají, že podobnost mezi partnerem a bratrem může být vedlejším efektem podobnosti otce a partnera. Vzhledem k faktu, že nebyl nalezen efekt kvality vztahu s otcem/bratrem během dětství na podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem, výsledky naznačují, že spíše, než o asociativní učení by se mohlo jednat právě o imprinting-like efekt.

Pokud byste se chtěl/a o studii dozvědět více, napište na email partnerske.vztahy@etologiecloveka.cz a obratem Vám bude zaslána diplomová práce, která dané téma zpracovává.