Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci

Předešlé studie zjistily, že lidé jsou schopni na základě určitých rysů a celkové morfologie obličeje úspěšně přisuzovat osobnostní charakteristiky a vlastnosti druhých osob, jakými jsou například dominance, maskulinita či fyzická zdatnost a agresivita. Dosud provedené výzkumy zabývající se hodnocením agresivity však byly založeny na výpovědích respondentů či dotazníkových šetřeních, ale není jasné, zdali se tato ohodnocená agresivita projevuje i v situacích reálného života. Za tímto účelem jsme v našem výzkumu testovali, zda existuje vztah mezi schopností obstát ve fyzické konfrontaci a charakteristikami lidského obličeje. Tedy zda je možné z rysů mužské tváře odhadnout reálnou schopnost obstát v souboji s protivníkem.
Hlavní studie pod názvem Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci se účastnilo více než 650 respondentů. Studie spočívala v ohodnocení sady celkem 146 portrétních fotografií mužů, profesionálních zápasníků kombinovaných bojových sportů, tzv. MMA (Mixed Martial Arts) soutěžících v americké organizaci UFC. Každý z účastníků a účastnic ohodnotil/a náhodně sestavený soubor 50 fotografií na škále agresivity.

Z výsledků vyplývá, že muži i ženami přisuzovaná agresivita na základě předložených fotografií tváří zápasníků, koreluje s mírou jejich úspěšnosti v absolvovaných zápasech pouze u těžkých váhových kategorií. Úspěšnost obstát ve fyzické konfrontaci je zřejmě korelována i s hladinou testosteronu, který souvisí s agresivitou a který se může výrazně projevovat v morfologii obličeje. U lehčích váhových kategorií jsou zřejmě pro úspěšnost ve fyzické konfrontaci podstatné další schopnosti (např. obratnost a rychlost), které se v morfologii obličeje projevovat nemusí.

Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci agresivita

Vizualizace tvaroprostoru vnímané agresivity a vizualizace kompozitních snímků všech zápasníků. Výsledky jsou rozděleny podle nízké vnímané agresivity (vlevo), vysoké vnímané agresivity (vpravo) a uprostřed je průměrně agresivní obličej. Rozdíly jsou třikrát znásobeny pro lepší viditelnost. Kompozitní vizualizace jsou založeny na landmarcích.

Vztah morfologie lidského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci konfrontace

Vizualizace tvaroprostu vnímané úspěšnosti ve fyzické konfrontaci a vizualizace kompozitních snímků všech zápasníků. Výsledky jsou rozděleny podle nízké úspěšnosti ve fyzické konfrontaci (vlevo), vysoké úspěšnosti ve fyzické konfrontaci (vpravo) a uprostřed je obličej průměrně úspěšný. Rozdíly jsou třikrát znásobeny pro lepší viditelnost. Kompozitní vizualizace jsou založeny na landmarcích.

Dosavadní výsledky této studie byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích, v českých popularizačních článcích (iForumPsychologie dnes) a zahraničním odborném článku (Psychological Science). Sběr hodnocení proběhl i v Brazílii a Kamerunu. O dalších výsledcích a závěrech této studie vás budeme i nadále informovat.