Vnitropohlavní rozdíly v čichu – vliv sexuální orientace a genderové nonkonformity

Jak již bylo zmíněno, pohlaví je (po věku) druhým nejdůležitějším demografickým faktorem ovlivňujícím čichové schopnosti. Nicméně tytéž mechanismy, které přispívají k rozdílům mezi muži a ženami, mezi jinými například prenatální nebo časně perinatální vystavení androgenním steroidům, jež ovlivňuje mezipohlavní rozdíly v anatomii mozku a následně v chování, kognici či osobnostních faktorech, dávají rovněž vzniknout variabilitě v rámci pohlaví. Lidé se tedy v rámci svého pohlaví liší v míře, v níž se u nich vyvinuly znaky typické pro jejich vlastní či opačné pohlaví, a mluvíme pak o pohlavní typičnosti či atypičnosti. Ta je často zjišťována zpětným hodnocením míry genderové nonkonformity v dětství, která se zvláště u mužů ukazuje být silným, byť ne perfektním prediktorem sexuální orientace v dospělosti.

Cílem studie bylo testovat rozdíly v čichových schopnostech mužů a žen ve vztahu k sexuální orientaci a genderové nonkonformitě v dětství. Účastníci výzkumu byli totožní se vzorkem mladých dospělých z předchozí studie (Havlíček et al., 2012, Studie 2). Na sedmibodové Kinseyho škále uvedli svou sexuální orientaci (0=výlučně heterosexuální, 6 = výlučně homosexuální), na základě čehož byli zařazeni buď do heterosexuální skupiny (0 či 1; N=73, 41 mužů) nebo neheterosexuální skupiny (2-6; N=83, 48 mužů). Za účelem zhodnocení míry genderové nonkonformity v dětství účastníci vyplnili českojazyčnou verzi dotazníku Childhood Gender Nonconformity Scale a podstoupili testy čichových schopností (identifikace, diskriminace a prahu) pomocí čichových per Sniffin’ Sticks.

Výsledky ukázaly, že heterosexuální muži vykazují horší schopnost identifikace pachů než muži neheterosexuální i než hetero- a neheterosexuální ženy a také horší schopnost diskriminace pachů než neheterosexuální muži. Pokud však do analýz byla zavzata také CGN skóre, signifikantním prediktorem se ukázala být právě genderová nonkonformita v dětství, a nikoli sexuální orientace: genderová nonkonformita v dětství predikovala schopnost identifikace pachů u mužů, přičemž genderově nonkonformní muži předčili v identifikaci pachů muže genderově konformní. U žen predikovalo CGN skóre hodnoty v testu čichové citlivosti: genderově konformní ženy vykazovaly větší čichovou citlivost než ženy genderově nonkonformní, ačkoli celkový model signifikantní nebyl. Jelikož schopnost identifikace pachů do značné míry závisí na takzvané slovní plynulosti, v níž neheterosexuální muži předčí muže heterosexuální, příští studie by měly ukázat, zda právě lepší slovní plynulost nestojí za lepšími výsledky neheterosexuálních mužů v testu identifikace pachů. Genderová nonkonformita v dětství je dále spojena mimo jiné s genderově-atypickými preferencemi. Ty mohou být zdrojem zkušeností, které jsou typické spíše pro opačné pohlaví. Podle předchozích výzkumů se soudí, že ženy obecně vykazují lepší čichové schopnosti mimo jiné v důsledku větších zkušeností s pachy a vůněmi, jelikož více než muži tíhnou k aktivitám bohatým na čichovou stimulaci. To by však mohlo platit nejen pro genderově konformní ženy, ale též pro genderově nonkonformní muže.