Vliv otců na partnerské vztahy preference homosexuálních mužů

Dnes se s Vámi podělíme o výsledky dalšího výzkumu, který byl zaměřen na problematiku sexuálního imprintingu. Hlavním cílem naší studie bylo zjistit, zda mají otcové vliv na formování partnerských preferencí svých homosexuálních synů a následně, zda kvalita vztahu s otcem během dětství moduluje vznik těchto partnerských preferencí.

Naprostá většina doposud provedených výzkumů byla zaměřena na heterosexuálně orientované jedince a na vliv rodiče opačného pohlaví. Například jedna britská studie ukázala, že muži u svých partnerek preferovali stejnou barvu očí a vlasů, jako má jejich matka. V jiné studii párovali nezávislí hodnotitelé na základě podobnosti fotografie partnerek a matek mužů. V případě, kdy muži zpětně hodnotili vztah se svou matkou jako pozitivní, byli hodnotitelé schopni fotografie k sobě správně přiřadit. Na homosexuálně orientované muže se doposud zaměřily pouze tři studie. První z nich se zabývala otázkou, zda skutečnost, že respondentovi rodiče během jeho dětství kouřili, může ovlivňovat jeho partnerské preference. Výsledky ukázaly, že ti respondenti, jejichž alespoň jeden rodič kouřil, preferovali kuřáky více, než respondenti, jejichž rodiči byli nekuřáci. Druhá švédská studie zaměřená na nošení dioptrických brýlí naopak ukázala, že v případě, kdy oba rodiče nosili brýle, respondenti preferovali partnery s brýlemi méně, než když rodiče brýle nenosili. V momentě, kdy brýle nosil pouze jeden z rodičů, žádný významný vliv na partnerské preference nalezen nebyl. Poslední studie, provedená naší výzkumnou skupinou, se zabývala preferencemi a reálným výběrem v případě tělesného ochlupení a vousů u české a brazilské populace. V případě homosexuálních mužů žádný významný vliv otců nalezen nebyl.

Hlavním cílem naší studie bylo zjistit, zda mají otcové vliv na formování partnerských preferencí svých homosexuálních synů a následně, zda kvalita vztahu s otcem během dětství moduluje vznik těchto partnerských preferencí.
Studie se zúčastnilo 252 homosexuálních mužů ve věkovém rozmezí 18 – 40 let (průměrný věk 28,1 let), kteří minimálně do věku 15 let vyrůstali ve společné domácnosti s oběma rodiči. Výzkum probíhal online a respondenti byli nejprve požádáni, aby uvedli své základní sociodemografické údaje. Dále byli tázáni na sociodemografické (politické smýšlení, náboženství, materiální zajištění, obor profese nebo studia), fyzické (výška, váha, vnímaná fyzická atraktivita, maskulinita, barva očí, barva vlasů, délka vousů, objem svalů, BMI, tělesné ochlupení) a osobnostní charakteristiky (extraverze, přívětivost, otevřenost vůči zkušenostem, svědomitost, emoční stabilita) svého biologického otce a ideálního partnera. V neposlední řadě vyplnili standardizovaný dotazník zaměřený na kvalitu vztahu s otcem během dětství.

Výsledky ukázaly, že muži preferovali partnery, kteří se podobali otci v určitých sociodemografických charakteristikách (konkrétně v materiálním zajištění a politickém smýšlení), ve fyzických charakteristikách (konkrétně ve výšce, váze, maskulinitě a BMI) a v osobnostních charakteristikách (konkrétně v přívětivosti). Kvalita vztahu s otcem během dětství hrála oproti předpokladu pouze zanedbatelnou roli u všech tří zkoumaných skupin charakteristik.
Z výsledků vyplývá, že otcové mají na partnerské preference homosexuálních mužů určitý vliv, což je zásadní v kontextu výzkumů zaměřených na sexuální imprinting, jelikož nám to ukazuje, že sexuální imprinting může probíhat i na rodiče pohlaví stejného/preferovaného, a nikoli pouze opačného. Nicméně podobnost mezi otcem a ideálním partnerem nebyla ani zdaleka nalezena ve všech zkoumaných charakteristikách, pročež otázkou zůstává, jaké další mechanismy zde mohou hrát roli. Například by se mohlo jednat o vedlejší produkt homogamie, tedy preference pro sobě-podobnost. Výsledky taktéž ukázaly, že rodič preferovaného pohlaví hraje důležitou roli, což je směr, kterým by se budoucí výzkumy měly ubírat. Tento výzkum byl první, který se zaměřil na sexuální imprinting u homosexuálních mužů a do své metodiky zahrnul kvalitu vztahu s otcem během dětství. Pro hlubší porozumění mechanismu sexuálního imprintingu u homosexuálních mužů je potřeba dalších výzkumů v dané oblasti.

Ještě jednou Vám velice děkujeme za Váš zájem a případnou účast ve studii.

Pokud byste se chtěl/a o studii dozvědět více, napište na e-mail: vyzkum.imprinting@gmail.com a obratem Vám bude zaslána bakalářská práce, která dané téma zpracovává.

Za výzkumný tým
Bc. Kristýna Taskovská & Mgr. Zuzana Štěrbová
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Národní ústav duševního zdraví