Čichám, čicháš, čicháme

Při různých aktivitách se uplatňují různé čichové schopnosti, jako je čichová citlivost, rozlišování látek a jejich určování. Tyto schopnosti se nejčastěji měří pomocí psychofyzických testů, které neustále ukazují na lepší čichové schopnosti žen oproti mužům. To může být dáno jednak tím, že dívky mohou být k různým stránkám čichového vnímání lépe disponovány, některé z těchto schopností mohou mít u dívek a chlapců odlišnou křivku vývoje. Dívky se během svého vývoje se také mohou více setkávat s čichovými podněty. Tomu by nasvědčovaly i výsledky získané metodou COBEL, zjišťující využívání čichu u dětí.