Souvislost zkušeností s pachy s čichovými schopnostmi a všímavosti vůči pachům

Jedním z možných vysvětlení vnitropohlavní variability v čichových schopnostech, zjištěné v předchozí studii, by zvláště u mužů mohla být rozdílná dlouhodobá zkušenost s pachy v závislosti na míře genderové nonkonformity v dětství. Test identifikace pachů je totiž zároveň testem sémantické paměti a vztahuje se tak úzce ke zkušenosti s pachy. Bylo zjištěno, že genderově nonkonformní chlapci vykazují zájem o činnosti, které jsou považovány za typické pro opačné pohlaví, jak napovídají výpovědi mužů, kteří byli v dětství genderově nonkonformní. Neheterosexuální muži i ženy dávají přednost genderově nonkonformním koníčkům a povoláním. Proto by se lidé vykazující různou míru genderové nonkonformity v dětství mohli lišit i v míře, v níž vykonávají různé každodenní aktivity a z dlouhodobého hlediska tudíž i ve zkušenostech s pachy.

Cílem studie bylo zjistit možnou souvislost mezi genderovou nonkonformitou v dětství, vykonáváním činností, které by mohly být relativně bohatší na čichové podněty, čichovými schopnostmi a všímavostí vůči pachům. Účastníci výzkumu byli totožní se vzorkem ve studii předchozí. Kromě výše již zmíněných proměnných (sexuální orientace, genderová nonkonformita v dětství, schopnost identifikace a diskriminace pachů a čichový práh) jsme dále zjišťovali všímavost účastníků vůči pachům, a to pomocí škály Odor Awareness Scale, a míru vykonávání různých činností, které mohou poskytovat kontext pro zvýšené vystavení různým pachům. Jednotlivé položky byly zvoleny na základě dotazníku Olfactory Diversity Questionnaire, který uvádí činnosti dětí potenciálně bohaté na čichovou stimulaci a jehož celkové skóre vykazovalo střední až silnou korelaci se skóre identifikace pachů. Vybrány byly položky relevantní pro dospělé a takové, které je možno retrospektivně zhodnotit, jako například používání (genderově nespecifických) kosmetických výrobků, pomoc s domácí přípravou pokrmů, zkušenost se zahraniční kuchyní či aromatičnost doma často připravovaných pokrmů. Následně byla provedena kategoriální analýza hlavních komponent a takto získané faktory byly zkorelovány s ostatními proměnnými.

Nalezli jsme mimo jiné pozitivní asociaci mezi zkušeností s potenciálně novými nebo intenzivními vůněmi a chutěmi v dětství i v dospělosti a schopností identifikovat pachy a všímavostí vůči pachům. Ačkoli genderově nonkonformní muži a genderově konformní ženy uváděli větší míru participace na některých aktivitách, tyto asociace nicméně genderovou nonkonformitou v dětství či sexuální orientací účastníků ovlivněny nebyly. Na jedné straně se tak ukazuje, že efekt dlouhodobé zkušenosti s pachy na schopnost identifikace pachů a všímavost vůči nim se nevztahuje pouze na určité jedince, nýbrž na všechny; na stranu druhou je však třeba hledat příčiny lepších čichových schopností genderově nonkonformních mužů a genderově konformních žen i jinde, například v lepší slovní plynulosti.